VPBS - Web Trade System

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE Print
 1. Điều 1: Định nghĩa thuật ngữ
  1. Giao dịch webtrading: là việc KH thực hiện các lệnh giao dịch chứng khoán, tiền và các giao dịch khác có liên quan trên tài khoản giao dịch chứng khoán của KH và VPBS chấp thuận các lệnh giao dịch của KH thông qua mạng Internet tại địa chỉ http://trading.vpbs.com.vn hoặc bất kỳ địa chỉ website nào khác do VPBS thông báo cho KH phù hợp từng thời kỳ.
  2. Dịch vụ giao dịch webtrading: : là các dịch vụ VPBS cung cấp và KH đăng ký sử dụng (theo chỉ dẫn của VPBS), bao gồm nhưng không giới hạn: Dịch vụ truy vấn số dư tài khoản tiền/tài khoản chứng khoán qua Internet, sao kê lịch sử giao dịch chứng khoán/giao dịch tiền qua Internet, đặt lệnh/hủy lệnh giao dịch chứng khoán qua Internet, ứng trước tiền bán chứng khoán, chuyển/rút tiền, thực hiện quyền phát sinh hoặc liên quan đến chứng khoán, bán chứng khoán lô lẻ, các công cụ hỗ trợ phân tích đầu tư, các công cụ hỗ trợ theo dõi và quản lý tài khoản,… thông qua Giao dịch webtrading.
  3. Hệ thống: là hệ thống do VPBS thiết lập để thực hiện các lệnh Giao dịch webtrading và cung cấp các Dịch vụ Giao dịch webtrading khác cho KH bao gồm các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng được cài đặt tại địa chỉ website: http://trading.vpbs.com.vn hoặc các địa chỉ khác được VPBS sử dụng vào mục đích tương tự.
  4. Tên đăng nhập: là dãy ký tự xác định KH/tài khoản của KH do VPBS cung cấp cho KH.
  5. Mật khẩu đăng nhập: là mã ký tự do VPBS cung cấp (trường hợp KH không sử dụng Token) hoặc mã ký tự bất kỳ trên Token (trường hợp KH sử dụng Token) để KH đăng nhập vào Hệ thống. Đối với trường hợp mật khẩu đăng nhập do VPBS cung cấp, VPBS khuyến cáo KH thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên và sau mỗi 01 tuần sử dụng. VPBS sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rò rỉ thông tin và các rủi ro vật chất, rủi ro pháp lý phát sinh do KH không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến cáo này.
  6. Mật khẩu giao dịch: là mã ký tự do VPBS cung cấp (trường hợp KH không sử dụng Token) hoặc mã ký tự bất kỳ trên Token (trường hợp KH sử dụng Token) để KH xác nhận lại toàn bộ nội dung lệnh trước khi đặt lệnh giao dịch trên Hệ thống. Đối với trường hợp mật khẩu do VPBS cung cấp, VPBS khuyến cáo KH thay đổi Mật khẩu giao dịch trong lần đăng nhập đầu tiên và sau mỗi 01 tuần sử dụng. VPBS sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rò rỉ thông tin và các rủi ro vật chất, rủi ro pháp lý phát sinh do KH không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến cáo này.
 2. Điều 2: Đối tượng và phạm vi Thỏa thuận
  1. VPBS đồng ý cung cấp và KH đồng ý sử dụng Dịch vụ Giao dịch webtrading theo quy định của Thỏa thuận này và của VPBS;
  2. VPBS sẽ quy định và/hoặc điều chỉnh nội dung cụ thể của Dịch vụ Giao dịch webtrading mà VPBS thấy là hợp lý và cần thiết tùy từng thời điểm. Việc quy định và/hoặc điều chỉnh này sẽ được cập nhật trên website chính thức của VPBS, cụ thể: http://www.vpbs.com.vn hooặc các website khác theo thông báo của VPBS;
  3. Việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch webtrading của VPBS và việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch webtrading/thực hiện Giao dịch webtrading của KH được ràng buộc bởi các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng mở tài khoản, các cam kết liên quan mà KH đã ký kết với VPBS và/hoặc các điều kiện, cách thức, quy định giao dịch cụ thể được VPBS hướng dẫn, thông báo trực tiếp cho KH hoặc được công bố trên website của VPBS;
  4. Các thông tin liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của KH được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ qua/trên mạng Internet khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch webtrading/thực hiện Giao dịch webtrading là các chứng từ điện tử mang giá trị pháp lý của các chứng từ gốc có chữ ký hợp lệ của KH. Tại Thỏa thuận này, VPBS và KH thống nhất chấp thuận và công nhận Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu giao dịch chính là chữ ký điện tử của KH.
  5. Thời điểm nhận yêu cầu giao dịch điện tử được VPBS và KH thống nhất chấp thuận và công nhận là thời điểm Hệ thống của VPBS nhận được chứng từ điện tử đầy đủ và hợp lệ của KH.
 3. Điều 3: Các rủi ro.
  1. KH tại đây hiểu và thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch webtrading/thực hiện Giao dịch webtrading luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của Hệ thống hay của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do chính sự bất cẩn của KH gây ra. KH cam kết đã tìm hiểu và chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch webtrading và/hoặc thực hiện Giao dịch webtrading do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do chính các hành vi của KH gây ra.
 4. Điều 4: Phí dịch vụ
  1. Khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch webtrading/thực hiện Giao dịch webtrading, KH hiểu và đồng ý rằng, tùy từng thời điểm, VPBS có thể ấn định một hoặc nhiều khoản phí sử dụng Dịch vụ (“Phí Dịch vụ”). Để tránh nhầm lẫn, Phí Dịch vụ này không phải là phí dịch vụ môi giới mua bán chứng khoán mà KH có trách nhiệm thanh toán cho VPBS đối với mỗi giao dịch mua/bán chứng khoán cụ thể.
  2. VPBS sẽ thông báo về việc thu Phí Dịch vụ cho KH khi đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch webtrading/thực hiện Giao dịch webtrading. Việc thay đổi nội dung, hình thức thu và mức thu Phí Dịch vụ sẽ được VPBS thông báo tới KH trước thời điểm chính thức áp dụng.
 5. Điều 5: Bảo mật
  1. 1. VPBS và KH cam kết bảo mật các thông tin dưới đây:
   - Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu giao dịch.
   - Lệnh giao dịch của KH.
   - Và các thông tin khác theo thỏa thuận có liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của KH.
  2. KH có nghĩa vụ thực hiện các khuyến cáo của VPBS và phải tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến cáo của VPBS.
  3. KH tại đây chấp thuận và công nhận việc VPBS được phép công bố các thông tin bảo mật cho người được KH ủy quyền và các trường hợp VPBS bắt buộc phải công bố theo quy định pháp luật.
 6. Điều 6: Cam kết của KH
  1. KH đã nghiên cứu đầy đủ các quy định, hướng dẫn về Dịch vụ Giao dịch webtrading và hoàn toàn hiểu, ý thức được các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch webtrading/thực hiện Giao dịch webtrading.
  2. KH tự nguyện đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch webtrading và công nhận rằng VPBS đã thực hiện cảnh báo, khuyến cáo đầy đủ về các rủi ro có thể phát sinh trong việc sử dụng Dịch vụ giao dịch webtrading/thực hiện Giao dịch webtrading cũng như các điều kiện và phương thức sử dụng Dịch vụ này.
  3. KH chấp thuận và công nhận rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng khoán của KH bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu giao dịch hoặc các yếu tố định danh khác do VPBS cung cấp cho Khánh hàng và/hoặc do KH tự động thay đổi trên Hệ thống đều được coi là hành động của KH;
  4. KH có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ/đăng ký các thông tin liên quan đến KH và kịp thời thông báo cho VPBS khi có sự thay đổi các thông tin đó, chịu trách nhiệm với thông tin cung cấp;
  5. KH có nghĩa vụ thường xuyên kiểm tra tài khoản và thông báo ngay cho VPBS nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường (nếu có);
  6. Khi ký tên hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện Giao dịch webtrading trên tài khoản giao dịch chứng khoán của mình, KH mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định ủy quyền này và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các Giao dịch webtrading do người được ủy quyền thực hiện;
  7. Thanh toán đầy đủ Phí dich vụ và lệ phí khác theo quy định của VPBS đã được thông báo công khai tùy từng thời điểm. Bằng Thỏa thuận này, KH đương nhiên chấp thuận và công nhận việc uỷ quyền cho VPBS được tự động trích nợ tài khoản giao dịch chứng khoán của KH để thanh toán Phí dịch vụ và/hoặc chi phí khác theo quy định của VPBS liên quan đến việc việc sử dụng Dịch vụ Giao dich webtrading/thực hiện Giao dịch webtrading của KH;
  8. KH cam kết thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của VPBS và Pháp luật hiện hành.
 7. Điều 7: Cam kết của VPBS
  1. Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ KH trong quá trình sử dụng Dịch vụ giao dịch webtrading/thực hiện Giao dịch webtrading;
  2. hông báo biểu phí dịch vụ (nếu có) trước thời điểm chính thức áp dụng;
  3. Đối với các Giao dịch webtrading mà VPBS, trong khả năng kiểm soát của mình, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, VPBS có quyền từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện;
  4. Thông báo trước cho KH các sự kiện ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ Giao dịch Webtrading trước thời điểm chính thức diễn ra sự kiện;
  5. Lưu trữ các Chứng từ điện tử liên quan đến việc thực hiện Giao dịch webtrading của KH theo đúng các quy định của pháp luật;
 8. Điều 8: Giải quyết tranh chấp
  1. Các tranh chấp phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết trước tiên bằng con đường thương lượng, hòa giải trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của các bên.
  2. Trong trường hợp không giải quyết được bằng con đường thương lượng hòa giải, một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền nơi VPBS đặt trụ sở (hoặc Chi nhánh) theo quy định của Pháp luậtTrong trường hợp không giải quyết được bằng con đường thương lượng hòa giải, một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền nơi VPBS đặt trụ sở (hoặc Chi nhánh) theo quy định của Pháp luật.
 9. Điều 9: Chấm dứt Thỏa thuận
 10. Thỏa thuận được chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  1. KH làm thủ tục đóng tài khoản giao dịch chứng khoán tại VPBS;
  2. Hai bên thống nhất chấm dứt Thỏa thuận;
  3. KH yêu cầu chấm dứt Thỏa thuận. KH phải gửi Đề nghị chấm dứt Thỏa thuận bằng văn bản cho VPBS chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày chính thức chấm dứt;
  4. KH vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thi trường chứng khoán;
  5. KH là cá nhân bị chết, bị mất năng lực hành vi, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc KH là tổ chức bị giải thể, phá sản, sát nhập, chia, tách, hợp nhất.
  6. VPBS thông báo trước cho KH về việc ngừng hoặc chấm dứt Thỏa thuận này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của KH.
 11. Điều 10: Các điều khoản chung
  1. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký nêu tại phần đầu của Thỏa thuận và chấm dứt theo quy định tại Điều 9 Thỏa thuận này.
  2. Việc ký kết Thỏa thuận này không loại trừ quyền của KH được thực hiện giao dịch chứng khoán qua các hình thức dịch vụ khác mà KH đã đăng ký với VPBS và được VPBS chấp thuận cung cấp.